ENG

Welcome to our privacy policy. We are committed to protecting your personal information and ensuring your privacy while using our services. Please read this policy carefully to understand how we collect, use and protect your personal information.

 1. Personal Information Collection

We may collect your personal information through the following channels:

When you register an account with us, we may ask you to provide information such as your name, email address and phone number.
When you use our services, we may automatically collect information about your activity and interactions with our websites or applications using cookies and similar technology.

 1. Use of personal information

We use your personal information to:

Provide the service and product you requested.
Improve user experience and customize content based on your interests.
Contact and notify you of changes or updates related to our services.
Analyze and research on user activity to improve service quality.

 1. Privacy of personal information

We are committed to protecting your personal information and applying appropriate security measures to prevent unauthorized access, misuse or disclosure of personal information.

 1. Do not share personal information

We do not share your personal information with any third party without your consent, unless required by law enforcement or when we believe that sharing the information is necessary. necessary to protect our rights and property.

 1. Right to access and correct personal information

You have the right to access, modify or delete your personal information from our systems at any time by contacting us at the email address or phone number provided below.

 1. Policy change

We may change this privacy policy from time to time and we will notify you of any changes made.

Thank you for trusting and using our service.


VIE

Chào mừng bạn đến với chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính riêng tư của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các kênh sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động và tương tác của bạn với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi bằng cách sử dụng cookies và công nghệ tương tự.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung dựa trên quan tâm của bạn.
 • Liên hệ và thông báo với bạn về các thay đổi hoặc cập nhật liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích và nghiên cứu về hoạt động của người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

5. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp bên dưới.

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư này theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.